HCK invest

 • Anzegemsesteenweg 33

 • 9770 KRUISHOUTEM

 • 0474 60 84 02

 • info@hckinvest.be

 • BE0563705996

Indien u meer info wenst omtrent onze diensten, aarzel niet ons te contacteren.

Uw naam *

Uw voornaam *

Uw email *

Telefoonnummer *

Bericht *

 1. Wettelijke informatie

  Wettelijke informatie

  Kantoorgegevens

  HCK invest BVBA
  Maatschappelijke zetel: Anzegemsesteenweg 33 – 9770 KRUISHOUTEM
  Armin Haerinck: 0474 60 84 02
  Chloé Ceuterick: 0471 65 17 30
  Danny Ceuterick: 0498 97 02 03
  E-mail: info@hckinvest.be 
  BTW BE 0563.705.996 – register morele rechtspersonen RPR GENT afdeling OUDENAARDE
  ING: BE49 3631 3754 9171 – BIC: BBRUBEBB
  BIV: Armin Haerinck – 510.279 / Chloé Ceuterick – 508.348 / Danny Ceuterick – 200.657 
  FSMA: 113773 A

  Inschrijving BIV

  HCK invest BVBA is onderworpen aan de deontologische code van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Erkend vastgoedmakelaar Danny Ceuterick met BIV nr: 200.657 &  Chloé Ceuterick met BIV nr: 508.348 & Armin Haerinck met BIV nr: 510.279 – BTW BE 0563.705.996 – RPR GENT land van toekenning is België. Adres BIV: Luxemburgstraat 16B – 1000 BRUSSEL KB van 27 september 2006 onderworpen aan de deontologische doe van het BIV.
  Beroepsverzekering: groepspolis BIV

  Inschrijving Makelaar in hypothecair krediet

  HCK invest BVBA is met toepassing van artikel art. VII.182 van het Wetboek van economisch recht ingeschreven op de lijst van de bemiddelaars in hypothecair krediet als “Makelaar in hypothecair krediet”, met Armin Haerinck als onafhankelijk kredietmakelaar.
  Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.  Klachten kunnen ook ingediend worden bij Ombudsfin te 1040 Brussel, Belliardstraat 14-17, Bus8, tel. 02/545.77.70 – fax. 02/545.77.79 – ombudsman@ombudsfin.be – www.ombudsfin.be.
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie Economische Inspectie – Koning Albert II-laan 16, 1000 BRUSSEL – Telefoon 0800 / 120.33 – https://meldpunt.belgie.be

  Inschrijving FSMA

  HCK invest BVBA is ingeschreven bij het FSMA onder nummer 113773 A met Armin Haerinck als onafhankelijk verzekeringsmakelaar.
  Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door  de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

  Deze verklaring werd opgesteld in het kader van de Wet van 27 maart 1995, die de verzekeringsdistributie regelt, en meer bepaald in functie van de informatieplicht die rust op de verzekeringstussenpersoon. 
  Ze geldt voor rekening van de rechtspersoon HCK invest BVBA, die handelt onder het statuut van onafhankelijk verzekeringsmakelaar.

  Met deze verklaring wil HCK invest BVBA de verplichtingen die de wet aan de verzekeringsdistributie oplegt op een positieve manier aanwenden, om onze klanten een maximale transparantie in onze werkwijze en beleidsopties te bieden.

  Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.  Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as.

  Behoeften

  Om uw verzekeringsbehoeften duidelijk in kaart te brengen, werken wij voor alle soorten verzekeringsproducten met eigen vragenlijsten die het risico nauwkeurig beschrijven en die de mogelijke waarborgen opsommen om met u af te punten. De kopie van deze ingevulde vragenlijst wordt u steeds samen met de overeenstemmende verzekeringspolis bezorgd.

  Gedragscodes

  1. Sectorcode inzake de distributie van financiële producten. Klik hier
  2. Gedragsregels van de verzekerings- en herverzekeringssector en de sector van de bank en beleggingsdiensten inzake geregelde bijscholing van de beroepskennis. Klik hier

   

  Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en

  deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

  1. Aangeboden producten en diensten

  1.1 Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

  “Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

  1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

  1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaartuigrisico; 6: Casco zee -en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee -en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen.

  1.3. Polisvoorwaarden

  Voor alle correcte polisvoorwaarden verwijzen wij u graag naar de websites van onze diverse partners.

  2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

  “De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. In de rubriek ” AssurMiFID – Beleid met betrekking tot belangenconflicten” kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft”.

  3. Vergoeding

  “Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor . In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.”

  *wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

  AssurMiFID – Beleid met betrekking tot belangenconflicten

  1. Wetgevend karakter

  Sinds 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.
  Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.
  De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

  2. Welke belangenconflicten?

  Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (i) ons kantoor en de met haar verbonden personen en een cliënt of (ii) tussen meerdere cliënten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor.

  Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de cliënt worden geschaad. Het gaat concreet om de situaties waarbij:

  –          winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

  –          ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

  –          ons kantoor een financiële drijfveer heeft om bepaalde cliënten te laten voorgaan of anders te behandelen;

  –          waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

  –          waarbij ons kantoor van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling eigen aan ons kantoor met betrekking tot onze nevenactiviteit als bankagent een vergoeding ontvangt

  3. Welke maatregelen neemt ons kantoor?

  Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliënt primeert. Het gaat onder meer om:

  –          een gepaste interne organisatie die toeziet op een efficiënt belangenconflictenbeleid;

  –          een consequente toepassing van de behoefte- en geschiktheidsbeoordeling voor elke cliënt;

  –          een aangepast verloningsbeleid voor de met ons kantoor verbonden personen;

  –          een beleid dat er op toeziet dat ons kantoor en de met haar verbonden personen op de hoogte zijn van de AssurMiFID-reglementering;

  –          een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliënt;

  –          een beleid inzake het ontvangen van voordelen in natura en geschenken;

  –          een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

  Indien nodig zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

  4. Wat is de procedure

   

  5. Specifieke transparantie 

  Wanneer er onvoldoende garanties zouden zijn dat ons belangenconflictenbeleid voldoende effectief is, zal u transparantie gegeven worden omtrent het (mogelijk) belangenconflict opdat u een geïnformeerde beslissing kan nemen.

  U heeft het recht een kopie op te vragen van het volledige belangenconflictenbeleid.
  U kan ons bereiken op het volgende e-mailadres: info@hckinvest.be

 2. Disclaimer

  Deze website is eigendom van HCK invest BVBA
  Maatschappelijke zetel: Anzegemsesteenweg 33 – 9770 KRUISHOUTEM
  Armin Haerinck: 0474 60 84 02
  Chloé Ceuterick: 0471 65 17 30
  E-mail: info@hckinvest.be of armin@hckinvest.be of chloe@hckinvest.be
  BTW BE 0563.705.996 – RPR GENT afdeling OUDENAARDE

  Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

  Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

  Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Google Chrome laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

  De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

  Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

  De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan HCK invest BVBA of rechthoudende derden.

  De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

  HCK invest BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal HCK invest BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

  HCK invest BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

  Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u HCK invest BVBA contacteren.

  De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. HCK invest BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële of andere compensatie.

  HCK invest BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

  De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

  HCK invest BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

  Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

  HCK invest BVBA hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot HCK invest BVBA, Anzegemsesteenweg 33 – 9770 KRUISHOUTEM, info@hckinvest.be  Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

  Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan HCK invest BVBA, Anzegemsesteenweg 33 – 9770 KRUISHOUTEM, info@hckinvest.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

  HCK invest BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de HCK invest BVBA -website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de HCK invest BVBA -website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.